Regulamin
Regulamin Serwisu Internetowego
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://certyfikatenerget.pl/
 2. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie treści zamieszczone na stronie są oparte na ogólnie dostępnych informacjach pochodzących z wiarygodnych źródeł, w tym także ze strony gov.pl.
 3. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
§ 2 Warunki korzystania z Serwisu
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. Serwis nie gwarantuje udzielenia konsultacji lub porad w ramach formularza kontaktowego. Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania konsultacji.
 3. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zamieszczonych w Serwisie bez zgody Administratora.
§ 3 Odpowiedzialność
 1. Administrator podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostępie do Serwisu.
 2. Serwis służy wyłącznie jako źródło informacji i nie stanowi oferty ani rekomendacji w jakiejkolwiek sprawie. Wszelkie decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych w Serwisie są wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkowników.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści przez niego zamieszczane w Serwisie.
§ 4 Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie https://certyfikatenerget.pl/.